define("CS_PHONE",'+31(0)85 760 23 83'); define("CS_PHONE",'+31(0)85 760 23 83'); Regulamin Wilpe

Regulamin Wilpe

Spis treści

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Stosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia
Artykuł 7 - Zobowiązania klientów w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Klienci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów
Artykuł 9 - Zobowiązania przedsiębiorców w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Wypełnienie umowy i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i wdrożenie
Artykuł 14 - Przedłużony czas transakcji : czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Procedura składania skarg
Artykuł 17 - Spory

 

Artykuł 1 - Definicje

 

W niniejszych definicjach obowiązują następujące warunki :

    Umowa dodatkowa: umowa, w ramach której konsument otrzymuje produkty, treści cyfrowe i / lub usługi za pośrednictwem umowy zawieranej na odległość, a przedsiębiorca lub strona trzecia dostarcza te produkty, treści cyfrowe i / lub usługi zgodnie z umową zawartą między stroną trzecią a przedsiębiorca;
    Okres odstąpienia: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia;
    Konsument: osoba fizyczna, której działania nie są prowadzone dla celów związanych z przebiegiem handlu, zawodu lub działalności gospodarczej;
    Dzień: dzień kalendarzowy;
    Treści cyfrowe: dane, które są produkowane i dostarczane w formie cyfrowej;
    Transakcja o przedłużonym czasie trwania: umowa na odległość odnosząca się do serii produktów i / lub usług, przy czym obowiązek dostawy i / lub zakupu rozłożony jest na pewien okres czasu;
    Trwałe nośniki: wszelkie środki - w tym wiadomości e-mail - umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji adresowanych do niego osobiście w sposób ułatwiający jego przyszłe wykorzystanie lub konsultację w okresie zgodnym z celem, dla którego informacje są przeznaczone i które ułatwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
    Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
    Kupiec: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Thuiswinkel.org i która oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług dla konsumentów na odległość;
    Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach systemu zorganizowanego w celu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i / lub usług, przy czym jedynym lub częściowym zastosowaniem jest jedna lub więcej technik komunikacji na odległość do momentu zawarcia umowy;
    Wzór formularza dla prawa odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza prawa do odstąpienia, który jest zawarty w załączniku I niniejszych warunków. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przedstawienia załącznika I, jeżeli konsument nie ma prawa do odstąpienia od swojego zamówienia;
    Technika komunikacji na odległość: oznacza, że może być wykorzystana do komunikacji dotyczącej oferty złożonej przez przedsiębiorcę i zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcyNazwa Handlowca: Wilpe.com B.V.

Nazwa handlowa: WILPE

Zarejestrowany adres:


De Nieuwe Haven 25

7772 pne Hardenberg

Numer telefonu: +31 (0) 85 760 23 83
Czas, w którym można skontaktować się z handlowcem przez telefon:

Godziny w którym można skontaktować się z handlowcem przez telefon:


Od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00

Adres e-mail: suppport@wilpe.com

Numer REGON: 61095206 Wilpe.com B.V.
Numer identyfikacyjny VAT: NL8542.03.588.B01

 

Artykuł 3: Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne zasady i warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę i do każdej umowy zawieranej na odległość, która została zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy zawieranej na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to możliwe, przedsiębiorca wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób ogólne warunki mogą być dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy i że zostaną one bezpłatnie przesłane konsumentowi, tak szybko jak to możliwe. , na życzenie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przed zawarciem umowy na odległość, konsument otrzymuje tekst ogólnych warunków handlowych drogą elektroniczną, w taki sposób, aby konsument mógł z łatwością przechowywać je na nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, gdzie ogólne warunki mogą być sprawdzone drogą elektroniczną oraz na wniosek klienta zostaną one mu przesłane bezpłatnie, w formie elektronicznej lub w innej formie.
 4. W przypadkach gdy dotyczące wybranych produktów lub usług do ogólnych warunków zastosowanie mają również określone warunki i postanowienia , akapity drugi i trzeci obowiązują na zasadzie analogii, a konsument może zawsze powoływać się na  warunek, który jest dla niego najbardziej korzystny w przypadku niezgodności z ogólnymi warunkami.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta podlega ograniczonemu okresowi ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, będzie to prawdziwa reprezentacja oferowanych produktów i / lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany z oczywistymi błędami lub błędami w ofercie.
 3. Każda oferta zawiera informacje, które wyjaśniają konsumentowi, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem postanowień art. 4, w momencie, w którym konsument akceptuje ofertę, a warunki w ten sposób określone zostały spełnione.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę, o ile akceptacja jeszcze nie została potwierdzona przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć elektroniczny transfer danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli konsument jest w stanie zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może uzyskać informacje - w ramach ustawowych - o zdolności konsumenta do wywiązania się z zobowiązań płatniczych, a także o faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli badania te dają przedsiębiorcy odpowiednie podstawy do odmowy zawarcia umowy, ma on prawo, poparte uzasadnieniem, do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub do związania jego realizacji ze specjalnymi warunkami.
 5.  Przedsiębiorca prześle konsumentowi, najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać na dostępnym trwałym nośniku:
  • adres siedziby biura przedsiębiorcy, w którym konsument może wnosić reklamacje;
  • warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i metodę takiego postępowania, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia z prawa odstąpienia;
  • informacje na temat gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażnej;
  • cena, w tym wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; koszty dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz sposób zapłaty, dostawy lub realizacji umowy na odległość;
  • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza jeden rok lub jest nieokreślony;
  • jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza dotyczący prawa do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku umowy o przedłużonym czasie obowiązywania, zastrzeżenie w poprzednim paragrafie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia

Po dostarczeniu produktów:

 1. Kupując produkty, konsument ma prawo do rozwiązania umowy, bez podania przyczyny, do 14 dni. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o wyjaśnienie tego rozwiązania, ale konsument nie jest zobowiązany do przedstawienia powodów.
 2. Termin określony w art. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, który nie jest stroną transportującą, lub:
  • jeżeli konsument zamówił kilka produktów: dzień, w którym konsument lub trzecia część wyznaczona przez konsumenta, otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odrzucić pojedyncze zamówienie na kilka produktów o różnych terminach dostawy, pod warunkiem że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia.
  • jeżeli dostawa produktu obejmuje różne dostawy lub części: dzień, w którym konsument lub strona trzecia wskazana przez konsumenta otrzymała ostatnią dostawę lub ostatnią część;
  • z umowami na regularną dostawę produktów w danym okresie: dzień, w którym konsument lub trzecia strona wyznaczona przez konsumenta otrzymała ostatni produkt.

Po dostarczeniu usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku:

 1. Konsument ma prawo rozwiązać umowę, bez podania przyczyny, na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku do czternastu dni. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o wyjaśnienie tego rozwiązania, ale konsument nie jest zobowiązany do przedstawienia swoich / swoich powodów.
 2. Termin określony w paragrafie 3 rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy.

Przedłużony okres wycofania dla produktów, usług i treści cyfrowych, który nie jest dostarczany na nośniku materialnym w przypadku, gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy:

 1. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi ustawowo obowiązkowych informacji o prawie do odstąpienia lub jeśli wzór formularza nie został dostarczony, okres wypowiedzenia kończy się dwanaście miesięcy po zakończeniu początkowo przewidzianego okresu odstąpienia, na podstawie poprzednich ustępów tego artykułu .
 2. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pierwotnego okresu karencji, okres na odmowę upływa po 14 dniach od dnia, w którym konsument otrzymał tę informację.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumentów w okresie odstąpienia

 1. W okresie karencji konsument powinien ostrożnie traktować produkt i jego opakowanie. Rozpakowuje produkt lub używa go jedynie w zakresie niezbędnym do oceny charakteru, cech i skuteczności produktu. Punktem wyjścia jest to, że konsument może jedynie obsługiwać i kontrolować produkt w taki sam sposób, w jaki byłby dozwolony w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącą następstwem jego obsługi produktu w sposób inny niż dozwolony w paragrafie.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich ustawowo obowiązujących informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed jej zawarciem.

Artykuł 8 - Klienci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien powiadomić o tym przedsiębiorcę, w okresie odstąpienia, za pomocą wzoru formularza, aby uzyskać prawo odstąpienia lub w inny niedwuznaczny sposób.
 2. Tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż 14 dni po dniu zgłoszenia, o którym mowa w paragrafie 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku musi przestrzegać terminu zwrotu towarów, jeśli odeśle produkt przed upływem okresu odstąpienia.
 3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi stosownymi akcesoriami, jeżeli jest to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu w zakresie prawidłowego i terminowego korzystania z prawa odstąpienia spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie oświadczył, że konsument poniesie te koszty lub jeśli przedsiębiorca zaznaczy wolę samodzielnego poniesienia tych kosztów, wówczas konsument nie będzie ponosił kosztów zwrotu towarów.
 6. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, po tym, jak po raz pierwszy wyraźnie zażądał, aby świadczona usługa lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanych do sprzedaży były realizowane w ograniczonej ilości lub w określonej ilości w okresie odstąpienia od umowy, konsumenta winien przedsiębiorcy kwotę pieniężną w wysokości odpowiadającej tej części umowy, którą przedsiębiorca spełnił w chwili wycofania się, w porównaniu z pełnym wykonaniem umowy.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług lub dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej nieprzeznaczonych do sprzedaży - w ograniczonej ilości - lub za dostarczenie miejskiego systemu centralnego ogrzewania, jeżeli:
  • przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi ustawowo obowiązkowych informacji o prawie do odstąpienia, kosztach płatnych w przypadku odstąpienia lub forme wzoru prawa do odstąpienia, lub;
  • konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie wycofania.
 8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za całkowite lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jeżeli:
  • przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu odstąpienia;
  • nie dowiedział się, że utracił prawo do odstąpienia w chwili udzielenia zgody; lub
  • przedsiębiorca zaniedbał potwierdzenia oświadczenia złożonego przez konsumenta.
 9. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostaną prawnie rozwiązane.

Artykuł 9 - Zobowiązania handlowców w przypadku odstąpienia od umowy

 1. jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi złożenie oświadczenia o wycofaniu za pośrednictwem środków elektronicznych, po otrzymaniu takiej deklaracji wysyła natychmiastowo potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi niezwłocznie wszystkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy poniesione przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument zgłosił wypłatę. Z wyjątkiem sytuacji, w których przedsiębiorca zaproponował, że sam odzyska produkt, może odroczyć zwrot kosztów do momentu otrzymania produktu lub do momentu potwierdzenia przez konsumenta, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku jakiegokolwiek zwrotu kupiec użyje tej samej metody płatności, która została pierwotnie wykorzystana przez konsumenta, chyba że konsument wyrazi zgodę na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument wybrał kosztowną metodę dostawy zamiast najtańszej standardowej dostawy, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów droższej metody.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia

Przedsiębiorca może wykluczyć prawo odstąpienia od umowy w przypadku następujących produktów i usług, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to określił przy składaniu oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których ceny podlegają fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;
 2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest zdefiniowana jako metoda sprzedaży, w ramach której przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i / lub usługi na aukcji, pod kierunkiem aukcjonera, i w którym udany nabywca jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i / lub usług ;
 3. Usługi z kontraktem, po pełnym zakończeniu usługi, ale tylko jeśli:
  • realizacje rozpoczęto od wcześniejszej wyraźnej zgody konsumenta; i
  • konsument oświadczył, że utracił swoje prawa do odmowy lub wycofał się gdy tylko przedsiębiorca całkowicie ukończył umowę;
 4. Pakiety podróży ,pakiety wycieczek i pakiety turnusów, o których mowa w art. 7: 500 BW i umowy dotyczące transportu pasażerskiego;
 5. Umowy o świadczenie usług zapewniające dostęp do zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje już określoną datę lub okres realizacji i inne niż w celu zakwaterowania, transportu towarów, usług wynajmu samochodów i cateringu;
 6. Umowy dotyczące czasu wolnego, jeżeli umowa zawiera już określoną datę lub okres realizacji;
 7. Produkty wytworzone zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, które nie były prefabrykowane i zostały wykonane w oparciu o konkretny wybór lub decyzję konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 8. Produkty podlegające szybkiemu zepsuciu lub z ograniczonym czasem przydatności do spożycia;
 9. Zamknięte produkty, które z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu, a których zabezpieczenie została przerwana po dostawie;
 10. Produkty, które ze względu na swój charakter zostały bezpowrotnie zmieszane z innymi produktami;
 11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale której dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a rzeczywista wartość zależy od wahań rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 12. Zabezpieczone nagrania audio / wideo i przyrządy komputerowe, których zabezpieczenie zostało przerwane po dostarczeniu;
 13. Dostarczenie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
  • realizacje rozpoczęto od wcześniejszej wyraźnej zgody konsumenta; i
  • konsument oświadczył, że oznacza to utratę jego praw do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena 

 1. W okresie ważności wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w taryfach VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi po cenach zmiennych, w przypadkach, w których ceny te podlegają fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Oferta w związku z fluktuacją musi odnosić się do faktu, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień..
 4. Podwyżki cen po dłuższym okresie czasu niż 3 miesiące po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca określił taką kwotę i:
  • są wynikiem ustawowych rozporządzeń lub postanowień; lub
  • konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie
 5. Ceny podane w ofertach produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Wypełnienie umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi spełniają warunki umowy, specyfikacje określone w ofercie, uzasadnione wymagania dotyczące niezawodności i / lub sprawności technicznej oraz przepisy ustawowe i / lub przepisy rządowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do celów innych niż normalne.
 2. Dodatkowe uzgodnienie gwarancyjne oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie może mieć wpływu na ustawowe prawa i roszczenia, które konsument może nałożyć na przedsiębiorcę na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonał swojej części zamówienia.
 3. Dodatkowa gwarancja jest zdefiniowana jako zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, które przyznaje konsumentowi prawa lub roszczenia, przekraczające te przewidziane prawem, w przypadku, gdy nie dopełni on swojej roli w umowie.

Artykuł 13 - Dostawa i wdrożenie

  1. Przedsiębiorca dołoży największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
  2. Za miejsce dostawy uważa się adres, który konsument podaje firmie.
  3. Biorąc pod uwagę to, co określono w art. 4 niniejszych ogólnych warunków, firma zrealizuje przyjęte zamówienia z efektywną ekspedycją, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny okres dostawy. Jeśli dostawa opóźni się, lub jeśli dostawa nie może być zrealizowana lub tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej do 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy i prawo do ewentualnych roszczeń.
  4. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca zwraca konsumentowi niezwłocznie kwotę, którą zapłacił.
  5. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego przez konsumenta i po zawiadomieniu o tym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Artykuł 14 - Przedłużony czas transakcji : czas trwania, zakończenie i przedłużenie

Zakończenie:

 1. Konsument ma zawsze prawo do rozwiązania umowy na czas nieokreślony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
 2. Konsument ma zawsze prawo wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług pod koniec ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia. to nie przekracza jednego miesiąca.
 3. W odniesieniu do umów opisanych w dwóch pierwszych akapitach konsument może:
  • zakończyć je przez cały czas i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym czasie;wypowiedzieć je w taki sam sposób w jaki powinny zostać zakończone;
  • zawsze je zakańczać z zastrzeżeniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki został przewidziany dla przedsiębiorcy.

Przedłużenie:

 1. Umowa na czas określony zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług może nie być automatycznie przedłużana lub przedłużana na określony czas.
 2. W odejściu od tego, co zostało określone w poprzednim akapicie, umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania gazet codziennych lub tygodników, może być automatycznie przedłużana na czas określony, który nie przekracza trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo wypowiedzieć prolongate poprzez koniec przedłużenia umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostawy produktów lub usług, może być automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, jeżeli konsument ma zawsze prawo do wypowiedzenia, z terminem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca i w przypadku umowy o dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet lub czasopism regularnie, ale mniej niż raz w miesiącu,w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy.
 4. Umowa na czas określony na regularne dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet i czasopism (prenumerata próbna lub subskrypcja wstępna) nie jest automatycznie przedłużana i kończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub po okresie wstępnym .

Czas trwania:

  1. Jeżeli ustalony okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok, po upływie roku konsument ma zawsze prawo do wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że uzasadnienie i jasność narzucające przedwczesne rozwiązanie umowy byłoby nie do przyjęcia.

 

Artykuł 15 - Płatność

 1. O ile w umowie lub warunkach dodatkowych nie określono żadnej innej daty, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia lub w przypadku braku terminu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. . W przypadku umowy o świadczenie usługi ten 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Sprzedając produkty konsumentom, ogólne warunki nie mogą nigdy przewidywać zaliczki przekraczającej 50%. W przypadku, gdy określona jest zaliczka, konsument nie może powoływać się na jakiekolwiek prawa w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej zaliczki.
 3. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich nieścisłości w dostarczonych lub podanych danych dotyczących płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się z obowiązku zapłaty w odpowiednim czasie, po tym, jak przedsiębiorca poinformował konsumenta o opóźnionej płatności, konsumentowi przysługuje 14 dni na wykonanie zobowiązania do zapłaty; jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu tego 14-dniowego okresu, odsetki ustawowe będą płatne nad należną kwotą, a przedsiębiorca ma prawo do naliczenia rozsądnych pozasądowych kosztów windykacji, które poniósł. Te koszty zebrania wynoszą najwyżej 15% nieopłaconych kwot do 2 500 EUR; 10% dla następnych 2 500 €; i 5% dla kolejnych 5 000 €, przy minimum 40 €. Przedsiębiorca może dokonywać odejść od tych kwot i procentów, które są korzystne dla konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca przewiduje procedurę reklamacji, która została wystarczająco ogłoszona i rozpatrzy skargę zgodnie z tą procedurą składania skarg.
 2. Konsument, który wykrył niedociągnięcia w realizacji umowy, musi niezwłocznie złożyć reklamację przedsiębiorcy, w pełnym i jasnym opisie.
 3. Odpowiedź na skargi przekazane przedsiębiorcy zostanie udzielona w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania. Jeśli przewiduje się, że skarga będzie wymagać dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni, potwierdzając odbiór i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej złożonej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi sprzedawcy można również przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie konsumenta na stronie internetowej Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org. Skarga jest następnie wysyłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Thuiswinkel.org.
 5.  Konsument powinien wyznaczyć przedsiębiorcy termin na co najmniej 4 tygodni na rozwiązanie skargi poprzez wspólne konsultacje. Po upływie tego czasu skarga staje się sporem podlegającym systemowi rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 - Spory

 1. Umowy zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem, które podlegają tym ogólnym warunkom, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonywania umów dotyczących produktów i usług świadczonych przez tego przedsiębiorcę można składać przed Komitetem Rozjemczym spółki Thuiswinkel, P.O. Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl), przez konsumenta lub przedsiębiorcę, z należytym poszanowaniem tego, co określono poniżej.
 3. Komisja rozjemcza zajmie się sporem tylko wtedy, gdy konsument po raz pierwszy złoży skargę bezzwłocznie przedsiębiorcy.
 4. Jeżeli skarga nie doprowadzi do rozwiązania, spór należy złożyć do komisji spornej nie później niż 12 miesięcy po złożeniu przez konsumenta skargi do przedsiębiorcy.
 5. Jeżeli konsument chce postawić spór przed Komisją rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Najlepiej gdy konsument najpierw powiadomi przedsiębiorcę.
 6. Jeżeli przedsiębiorca chce postawić spór przed Komisją rozjemczą, wówczas konsument, w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony przez przedsiębiorcę, wskaże, gdzie znajduje się w kontrakcie, lub jeżeli woli, aby spór rozstrzygał właściwy sąd . Jeżeli konsument nie wskazał wyboru przedsiębiorcy w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo postawienia sporu przed właściwym sądem.
 7. Decyzje komisji spornej podlegają warunkom określonym w regulaminie komisji rozjemczej. Decyzje komisji rozjemczej przyjmują formę wiążącej porady.
 8. Komisja ds. Sporów nie zajmie się sporem - lub zakończy swoją interwencję - jeżeli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność przed rozpoczęciem działania komisji zajmującą się sporem bądź w trakcie sesji i wydał już ostateczne orzeczenie.
 9. Jeśli wraz z Thuiswinkel Komisja rozjemcza, nie ma innej komisji właściwe sporów, które zostało uznane lub taki, który jest związany z sporów Fundacja Komitet do Spraw Konsumenckich (SGC) lub Skarg Instytut Usługi finansowe (Kifid), The Thuiswinkel Spory Komitet korzystnie jurysdykcji w sporach, które dotyczą głównie metody sprzedaży lub świadczenia usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów będzie to inny komitet ds. Sporów, uznawany przez SGC lub powiązany z Kifid.

Dane kontaktowe biura obsługi klienta:

Wilpe Center Poland

ul. Makowa 1; 30-650 Kraków

Email: pomoc@wilpe.com

(w dni robocze od 8:00 do 16:00)